Произвежданата от фотоволтаичната централа електрическа енергия може да се ползва за задоволяване на собствената консумация от обекта към който е изградена, или пък да се отдава цялото количество произведена
енергия с цел продажба.
Независимо от кой тип ФЕЦ желаете, Вие се нуждаете от проект за изграждането, съобразен както с терена на който ще се позиционира, така и с многото регулаторни изисквания.
Етапите, през които се минава:
Снабдяване с виза за проектиране на ФЕЦ – от Главният архитект на съответната Община;
Проучване на условията и начина за присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа – от съответното регионално електроразпределително дружество, което издава – Становище с тези условия;
В съответствие на издаденото Становище и вида на ФЕЦ – изработваме технически проекти по всички части, за категории строежи – 3 и 6 посмисъла на ЗУТ;
Съгласуване на проектната документация – със Съответните институции – Електроразпределително дружество, ВиК, БТК, РИОСВ, Общини, други;
Издаване на Разрешение за строеж на ФЕЦ – от съответната Община;
Сключване на Договор за присъединяване на ФЕЦ –от съответното регионално електроразпределително дружество;
Изграждане на ФЕЦ;
Подготвяне на съпроводителна документация за годността на изградената ФЕЦ и представянето им в съответните инстанции за назначаване на приемателна комисия;
Приемане на изградената ФЕЦ – от Електроразпределителното дружество или РДНСК;
Сключване на Договор за изкупуване на произведената електроенергия – с Лицензиран търговец на електрическа енергия.
Когато ФЕЦ е за собствени нужди – Регистриране по Закона за акциза и данъчните складове – съответната Митническа служба;
Включване на ФЕЦ в паралел към електроразпределителната мрежа;