Услуги Централа Средец АД

Основната дейност на Централа Средец АД е инвеститорски контрол, проучване, анализиране и обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи. Голям набор от квалифицирани инженери, оценяват всички области на потреблението на енергията, сертифицират сгради в екплоатация, изготвят доклади и оценки за съответсвие, извършват обследване за установяване на техническите характеристики на сградите и изготвят технически паспорт. Централа Средец АД е сертифициран консултант по ISO 14001 – международен стандарт, който определя изискванията към системите за управление въздействието на замърсяванията по отношение на околната среда.  Документираната система за управление на околната среда е инструмент, който позволява на организации, било то малки или големи, да контролират въздействието на тяхната дейност върху околната среда.

Ние упражняваме инвеститорски контрол, като представляваме нашите клиенти и работим изцяло във Ваша полза

Архитектурното проектиране, предлагано от Централа Средец АД, включва създаването на архитектурни проекти за различни видове сгради. Ето някои основни аспекти и услуги, които обхваща:

Произвежданата от фотоволтаичната централа електрическа енергия може да се ползва за задоволяване на собствената консумация от обекта към който е изградена, или пък да се отдава цялото количество произведена енергия с цел продажба. Независимо от кой тип ФЕЦ желаете, Вие се нуждаете от проект за изграждането, съобразен както с терена на който ще се позиционира, [...]

Централа Средец АД предоставя услуги по смяна на предназначението на земя или сграда. Тази дейност включва процеса на промяна на правното предназначение на определен имот или съществуваща сграда с цел използването му за различни цели.

Техническото обследване на сгради е важна и комплексна услуга, която се предоставя от специалисти в областта на строителството и инженеринга. Тази услуга има за цел да оцени състоянието на сградите и да предостави подробни анализи и препоръки за тяхното подобряване и поддръжка. Ето някои от ключовите аспекти на техническото обследване на сгради, което извършват специалистите [...]

Целта на Обследването за енергийна ефективност е да бъдат установени какви са текущите потребления на енергия и какви могат да бъдат мерките, които да бъдат приложени

Архитектурните дейности изискват внимателно планиране, креативност и техническа експертиза. Архитекти играят ключова роля в създаването на иновативни, функционални и естетични обекти, които отговарят на нуждите и очакванията на клиентите и обществото като цяло. Основни Аспекти на Архитектурните Дейности: 1. Концептуално Проектиране: Концепция и Визия: Разработване на идеи и концепции за сградата, взимайки предвид клиентските изисквания [...]

Централа Средец АД предлага висококачествени услуги за документиране на екзекутиви, обследване с ехолот и подводно фото-видео документиране, както и съставяне на карти на морското дъно и други водни тела.