Стартира изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.073