Пълна либерализация на пазара на едро на електроенергия до края на 2023 г. при запазване на битовите потребители на регулиран пазар до 2026 г.?

Ключови промени в Закона за енергетиката са предложени за обществено обсъждане

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, с който се регламентират стъпките за пълна либерализация на електроенергийния пазар и се въвеждат дефиниция и критерии за енергийна бедност, е готов и е предложен за обществено обсъждане от заинтересованите страни. Това е ключова стъпка от реформата на електроенергийния пазар, чието изпълнение ще осигури следващите плащания, които страната ни следва да получи по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщиха от пресцентъра на Министерство на енергетиката.

Проектът въвежда разпоредбите на Директива 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 относно общите правила на вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС.

Със законопроекта се предвижда пълна либерализация на пазара на едро на електроенергия до края на 2023 г. при запазване на битовите потребители на регулиран пазар до 2026 г. Прекратява се ролята на НЕК като обществен доставчик и се премахват квотите на производители за регулирания пазар, пише в мотивите към предложения за обществено обсъждане законопроект.

В допълнение, в мотивите се посочва, че в законопроекта е предвидено крайните снабдители на енергия, като доставчици на универсална услуга, да са задължени да снабдяват битовите клиенти и последните да не са задължени да сменят своя доставчик. По време на преходния период крайните снабдители и търговците ще снабдяват битови крайни клиенти по регулирани цени.

Предвидено е крайните снабдители или търговци, които снабдяват битови клиенти, да закупуват до 60% от нужната им енергия на организирани търгове по дългосрочни договори, ползващи публична подкрепа под формата на финансови гаранции или разлики, с оглед хеджиране на риска и осигуряване защита от нестабилност на цените на пазара на електрическа енергия на битовите потребители (каквато ползват и в момента).

Като общо правило е предвидена възможност за компенсиране на битовите клиенти за разходите за закупуване на електрическа енергия, в рамките на регулаторния процес за периода до 2026 г.

Допълнително, регулираните цени за бита могат да се определят на ниво под себестойност за времето на действие на Регламент (ЕС) 2022/1854 от 6 октомври 2022 година относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията или при обявена от Европейската комисия криза на цените на електрическа енергия на регионално равнище или на равнището на целия Европейски съюз. В тези случаи се компенсират разходите на крайните снабдители и търговците на електрическа енергия за доставка на електрическа енергия по регулирани цени под себестойност.

В законопроекта се предлага също така, преди сключване на договор за доставка на електрическа енергия или преди удължаването на вече сключен договор, енергийните предприятия да предоставят на потребителите обобщение на основните договорни условия, което е лесно видимо и е формулирано по кратък и ясен начин. Това обобщение включва най-малко информация за общата цена, промоциите, допълнителните услуги, отстъпките и правата на потребителите.

Освен това се предлага крайните снабдители и търговците на електрическа енергия да предлагат на битовите крайни клиенти възможност за сключване на договори с фиксиран срок и на фиксирана цена, и на договори с динамична цена на електрическата енергия – за клиенти с инсталиран интелигентен измервателен уред. Продължителността на договорите е най-малко една година.

 

 

 

Както става ясно, в съответствие с регламента, допускащ спешна намеса на държавите за справяне с високите цени на енергията, законопроектът предвижда, че регулираните цени за бита могат да се определят и под себестойност в период на криза. В тези случаи разходите на крайните снабдители и търговците подлежат на компенсиране.

Разработените предложения въвеждат дефиниция и критерии за енергийна бедност за домакинствата за целите на либерализацията на пазара и приоритетно третиране на тези домакинства при финансиране на проекти за енергийна ефективност.

Предложението за изменението на Закона за енергетиката е съпроводен с частична оценка на въздействието и становище на Министерски съвет.

По отношение на енергийна бедност, в законопроекта е записано, че „Домакинство в положение на енергийна бедност“ е домакинство, което при действащите цени на енергийните носители е с разполагаем средномесечен доход на член от домакинството за предходната година до официалната линия на бедност, след като е намален с разхода му за определеното спрямо енергийните характеристики на жилището типово потребление на енергия и, което поради това няма достъп до основни енергийни услуги за адекватно отопление, охлаждане, осветление и осигуряване на енергия за домакинските уреди.“

Източник:
https://3e-news.net/bg/a/view/45684/kluchovi-promeni-v-zakona-za-energetikata-sa-predlojeni-za-obshtestveno-obsyjdane