фотоволтаични

Ново поколение конструкции за фотоволтаични електроцентрали

Централа Средец АД се занимава с обследване за енергийна ефективност и развойна дейност в областта на възобновяемата енергия. В процеса на работа и натрупания опит установихме, че клиентите ни се нуждаят от комплексни решения за дома и бизнеса. Затова в последните години основната ни дейност е ориентирана към повишаване енергийната ефективност на сгради и промишлени предприятия не само чрез оптимизиране на разходите за енергия с по-ефективни технологии и процеси, но и чрез включване на възобновяеми източници за отопление и охлаждане, производство на електроенергия за собствени нужди, резервно захранване. Същевременно имаме добър опит в подготовката на документи за кандидатстване за финансиране по Европрограми, към банкови институции и фондове.

 

За кого са подходящи Вашите решения?

 

Като цяло могат да се дадат насоки за всички бизнес направления като обслужващата сфера, селското стопанство, добивната и преработвателната промишленост и то в 2 направления – ефективни решения, когато става въпрос за нови обекти и за ефективно използване на енергията във вече изградени обекти. Инвеститорите на нови обекти е добре да разгледат възможностите за ефективни решения още на етап проектиране. В случай, че финансовият ресурс е ограничен, ние даваме насоки кои разходи могат да се направят в началото и кои на последващ етап. Ще дам един пример: намерението на собственика е свързано с изграждане на отоплителна термопомпена инсталация, в началото може да се предвиди изграждане на отоплителната система, а едва в някакъв последващ период, дори и след въвеждане на обекта в експлоатация може да се закупи самата термопомпа. Бих искал да обърна обаче специално внимание на енергийната ефективност на съществуващите обекти, при които се разглежда настоящето положение на оборудването, комуникациите и възможностите за внедряване на нови технологии. При тях има потенциал за намаляване на енергийното потребление до 70%, чрез въвеждане на доста широк набор енергоспестяващи мерки. С тях се цели не само подобряване на комфорта, но и намаляване на режийните разходи. Освен това могат да се предвидят и ВЕИ за собствено потребление. Искам да подчертая, че за сгради, изпълнили енергоспестяващи мерки, след които техническите характеристики се доближават до сегашните норми има възможност за освобождаване от данък сгради. Това е особено важно за собствениците на хотели, административни и офис сгради и т.н. Съгласно Закона за местните данъци и такси сгради, въведени в експлоатация преди 2005г. и получили сертификат с клас на енергопотребление „В“ и използващи ВЕИ за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата се освобождават от данък сгради за срок от 10 години. Изграждане например на една фотоволтаична инсталация или соларна инсталация за топла вода на покрив е вече достъпна инвестиция, а рентабилността при използване на енергията за собствени нужди е доста атрактивна в дългосрочен план.

 

Докъде може да стигне енергийната ефективност на сградите според вас?

 

Понастоящем се налага стандартът „сграда с почти нулево потребление на енергия“. След 2018 г. той ще е задължителен за всички нови сгради за обществено ползване, а след 2020 г. и за всички останали нови сгради. Той трябва да се прилага и при обновяване на съществуващите сгради. Да се стигне до почти нулево потребление при тях е възможно само чрез използване на ВЕИ. Нашата практика показва, че тази формула работи. Най-главното за нас обаче е когато клиентът усети реалния ефект от повишаването на енергийната ефективност.