Какво е необходимо за смяна на предназначението на земеделски земи.

За да минете лесно през тромавата процедура, описана в тази статия, можете да разчитате на нашите услуги.

Живота е многообразен и предлага много изпитания, особено  тук в България. Инвеститорите   и строителите винаги се  нуждаят от по-голям терен за проекта си. Намирането на по-големи парцели естествено е трудно в рамките на населеното място. Това изправя предприемачите  пред дилемата как да  преобразуват  земеделска земя с необходимата им площ в земя с желания от тях статут. Освен че се налага да преодолеят сложните преговори с голям брой наследници те  трябва да преминат тромава процедура, преди да започнат строежа на проекта си.

 Правният режим.
Промяната на статута на земеделската земя и включването й в регулация се съдържа в няколко нормативни акта:
Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение нормативно уредено е в чл. 1/;
 Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи.

Кой е компетентният орган? 

Промяната на предназначението на използване на земята е в правомощията на съответната Комисия към областната дирекция за земеделие и гори, където се намира имотът, когато земята е с площ до 50 дка.
При площи   по-големи –  от Комисията за земеделски земи към Министерството на земеделието и горите.

Необходими  документи за промяната в статута на земята

Първият необходим документ е:
Акта за категоризиране на земеделските земи. Когато  има  промяна на предназначението им. За целта е необходимо е да има утвърдена площадка за строителство. Както  и проект за подробен градоустройствен план /ПУП/.
Този /ПУП/ се изготвя по искане на собственика на земята при уточняване на бъдещото й използване –бензиностанция, маркет, паркинг, завод, складова база и др.
Основното тук е че предназначението не може да се сменя по принцип. Трябва точно да се определи. Примерно 500 кв.м. склад,300 кв.м гаражи и други.
 Необходимо е   също така удостоверение за категоризация на земята, както и становище от регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/.
 Едва при влязъл в сила ПУП за обекта, може да се пристъпи към промяна в статута на земята.

Процедурата.

Комисията която е компетентна трябва да се произнесе в 14-дневен срок с решение. В решението  се определят размера на  дължимите такси за преобразуването на земеделските земи. Както на всякъде решението не влиза в сила докато таксите не бъдат внесени. Размерът зависи от:
–          местоположението на имота,
–          категорията на земеделската земя,
–          предназначението на новото ползване,
–          площта на терена.
Препис от решението  се представя в кадастрална служба. Следва  трасиране на границите на имота на място. Оторизирана фирма извършва това трасиране. Буквално това означава фактически да се определят границите на имотът.
Към строителство се пристъпва след отнемане и съхраняване на хумусния слой на почвата.
Последици.

В 99% от случаите собствениците не променят предназначението на земята. Положението е двояко. Ако сменят предназначението на земята биха получили значително по- висока цена, но фактът ,че не знаят на кого ще го продадат ги възпира. Практиката показва, че собствениците предпочитат да не преминават през дългата и скъпа процедура.
Какво трябва да знае всеки бъдещ инвеститор?
Няма гаранции за положителен резултат.
Всички изисквани решения, одобрения и заповеди се издават от много административни органи. Всеки един акт, който те издават, може да бъде отрицателен и да се налага обжалването му по административен ред.
Големият проблем разбира се е „заинтересуваните лица” Всичко това произлиза от  задължителното обявяване на проекта за ПУП на заинтересованите лица. Това става по уреден в Закона за устройство на територията ред.
Отправено възражение и на едно от „заинтересуваните лица” води до сложна и бавна административна процедура, която в повечето случай води  до решаването по съдебен ред.

Източник:
http://nivi-zemi.blogspot.com/2011/04/blog-post_105.html