изграждане на фец

Изграждане на ФЕЦ

 • Разрешение за строеж
 • Количествени сметки от всички части от технически проект
 • Остойностяване на количествени сметки от
 • Изпълнителя (количествените сметки са видни от техническия проект)
 • Пускане на строителна линия за строителство
 • Стартиране на строително-монтажните дейности
 • Категория на строителна фирма:
  До 1 mw – 6-та категория (препоръчителен е строителен надзор)
  Над 1 mw – 3-та категория (задължителен е строителен надзор)Изготвяне на идеен проект за изграждане на ФЕЦ
  Виза за проектиране – издава се от главния архитект, като той очертава върху скицата, границите на застрояване;
  Потребление на електроенергия – подава се от Възложителя с цел да се установи максималното количество на мощности, които могат да бъдат инсталирани върху разполагаемото пространство;
  Съгласуване с Електроразпределителното дружество с цел установяване на точка за присъединяване.
  Стъпки след съгласуване с ЕРП
  Изграждане на земни площи: Изготвяне на технически проект част Геодезия
  Изготвяне на технически проект част: Електрическа
  Изготвяне на технически проект част: Конструктивна
  Съгласуване с общината
  Договор с ЕРП
  Изграждане върху покривно пространство
  Изготвяне на технически проект част: Архитектура
  Изготвяне на технически проект част: Електрическа
  Изготвяне на технически проект част: Конструктивна
  Съгласуване с общината
  Договор с ЕРП

  Изготвяне на технически проект (в зависимост от инвестиционното намерение)
  Виза за проектиране, съгласувана с:
  Съгласуване с ЕРП
  Съгласуване с ВиК
  Съгласуване с РИОСВ
  Съгласуване с община
  Изготвяне на технически проект (в зависимост от инвестиционното намерение)
  ФАЗИ на проектиране:
  част Архитектура;
  част Конструкции;
  част Електро;
  част ВиК;
  част ЕЕ (енергийна ефективност);
  част ОЕЕ (Оценка на Енергийна ефективност)
  част ПБЗ (проект за безопасност и здраве);
  част Хидроизолации;
  част ПБ (Пожарна и аварийна безопасност).
  част ОВК (Отопление, вентилация, климатизация);
  част газификация;
  част Пожарогасене;
  част Пожароизвестяване;
  СЪГЛАСУВАНЕ С ОБЩИНАТА