енергийна ефективност

Енергийна Ефективност

Енергиен Одит/ Обследване за енергийна ефективност– задължителни документи

 

Цел

Обследването за енергийна ефективност на сгради е с цел да даде насоки за намаляване на потреблението на енергия при запазване на нормативния комфорт на обитаване.

Етапи на енергийно обследване:

 1. Подготвителен етап

Включва събиране на данни за геометричните параметри на сградата, включително за характеристиките на ограждащите елементи и конструкции и установяване на база данни за консумацията на енергия за минали периоди.

 1. Съставяне на модел на сградата

Синтезира се модел на сградата, който симулира поведението й към момента на проучването. Поставя се акцент върху съставянето на топлинен баланс на сградата и се оценяват енергийните потоци, въздействащи върху нея.

 1. Сътавяне на базова линия

Моделът на сградата се анализира, като се оценяват показателите за качество и се сравняват с нормативно зададените им стойности. Базовата линия представя енергийните показатели при проектни стойности на режимните и топлотехническите характеристики на сградата.

Резултати

  1. Проект за ОВИК
   • Установяване на точката на присъединяване
   • Изготвяне на документи за съгласуване съгласно чл. 147, че не се изисква разрешение за строеж. Общината следва да издаде разрешение за поставяне
   • Становище от инженер конструктор, и становище от електроинеженер с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнение
   • Консултация с електроинеженер по отношение на това дали мощността, която искаме да заявим ще бъде одобрена от ЕРП
   • Съгласуване с РИОСВ
    • Съгласуване с ЕРП
   • Попълване на заявление по образец, съдържащо потреблението на предприятието, както и предвидените инвестиции в енергийни мощности
   • Прилагане на визата за проектиране
   • Прилагане на идейният проект
   • Прилагане на документи за собственост на сградата
   • Прилагане на номер на партида
    • Уведомление за присъединяване от ЕРП
    • Изготвяне на технически проект
   • ЧАСТ Електро
   • ЧАСТ Архитектурна
   • ЧАСТ Конструктивна
   • ЧАСТ Геодезия (в случаите на инсталиране на земни площи)
    • Съгласуване с общината
    • Разрешение за строеж/поставяне
   • Одиторите и проектатните следва да са в тясна връзка по отношение на мощности и допустимости
    • Запазване на нормативните показатели за комфорт на обитаване на сградата, както и намаляване на финансовите разходи за енергия;
    • Комбинация от горните две възможности, а именно достигане на нормативните показатели за комфорт паралелно с възможност за намаляване на финансовите разходи за енергия;Съгласуване с община за инвестиционното намерениеУвеличаване на комфорта на обитаване на сградата /достигане до нормативните показатели за качество на микроклимата/, при фиксирани финансови разходи за енергия;ВЕИ – Фотоволтаици
    1. Какво трябва да знам за изграждането на ФЕЦ-ВЕИ
     • Собственост на имот
     • Отстъпено право на строеж и ползване
     • Потребление на електроенергия с цел да знам колко да изградя
     • Желание за изграждане
    2. Какво трябва да направя, за да изградя ФЕЦ/ВЕИ
     • Виза за проектиране – (визата за проектиране е актуална скица на имота, която се изважда от общината, където е нанесен целия парцел, прилежащи сгради.) Архитектът на общината взима скицата и чрез нанасянето на пунктири дава възможността/границите за застрояването на сградата, както и на парцела. В долната част на скицата е описано, че това е виза за проектиране на конкретен обект, какво може ад се застрои с тази виза, какви отстояния следва да се спазват от архитекта, който ще проектира. След нейното изваждане и подписване от архитекта на общината тя е необходима за всички институции, с които ще се съгласува инвестиционният проект. ВИК, ЕРП, Община, РИОСВ
     • Идеен проект – цел:

      Изолация и Дограма – поставяне, подновяване
   1. Какво трябва да знам за поставянето на изолация

   1.1 Наличие на строителни документи на сградата

   • При липса на такива – архитектурно заснемане на сградата (това че няма строителни документи не означава, че сградата не е законна)
   1. Какво трябва да направя, за да поставя изолация/дограма на сградата
   • Да осигуря всички строителни документи, при липса на такива да направя архитектурно заснемане
   • Удостоверение за търпимост
   • Да имам налични Количествени сметки
   • Заявление към общината за инвестиционното намерение
   • Становище за липсата на необходимост на разрешение за строеж

    

   • Термопомпа, Климатизация, Ветнилация, Система за отопление и охлаждане
   • Проект за ОВИК
   • Съгласуване с община за инвестиционното намерениеКолектори за топла вода
  1. Проект ОВИК, Архитектура, Конструкция
  2. Съгласувателен режим в общината

  За връзка с консултант по програмата: 0878 835 603