контрол

Добавихме нова услуга в нашето портфолио!

Инвеститорски контрол – защо Ви е необходим?

Инвеститорският контрол” е лицето, което се избира от Вас (възложителя), и е Ваш представител пред изпълнителя.

Какви са неговите функции и задължения:

– предотвратява излишни разходи и некоректни сделки с изпълнители;

– контрол върху качеството на строително-ремонтните работи и влаганите материали;

– контрол върху качеството и количеството на вложените материали;

– контрол върху оферти и актове;

– контрол и проверка на проектната, конструктивната и архитектурна документация, свързана с изпълнението на строителните работи;

– контрол за изпълнението на проектната документация;

– координация и контрол на подизпълнителите;

– изготвяне на линейни графици за строителния процес и контрол за тяхното изпълнение;

– осъществяване на организационни връзки и взаимоотношения с органите на строителния надзор, строителните техници на обекта, както и с ръководители от други специалности други възложени задачи от Инвеститора свързани със строителните работи;