В североизточна България ще бъдат преведени 47млн.лв. по програмата за саниране

За общините в Североизточен район за планиране – Област Варна, Област Добрич, Област Търговище и Област Шумен, e достъпен общ ресурс от 47 078 400 лв. с ДДС по втория етап на програмата за саниране.  Тово посочиха от община Варна. Министерството на регионалното развитие и благоустройствоот вече отвори процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд-Етап II“. Както и досега, общините ще кандидатстват в партньорство със Сдружения на собствениците на сгради, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост. За разлика от първия етап, одобрените сгради ще получат 80% финансова помощ от стойността на проектното предложение, а Сдружението на собствениците следва да осигури самоучастието си в настоящата процедура чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи.

Допустими за финансиране са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост, т.е. в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик и са проектирани преди 26 април 1999 година. Минималният размер на едно предложение за изпълнение на инвестиции е 50 хил. лв., а максималният – 9.5 млн. лева.

Задължително изискване е след изпълнение на мерките в многофамилната сграда да се постигне минимум една трета спестяване на първична енергия, както и клас на енергопотребление „В”.

Сдруженията на собствениците финансират изцяло със собствени средства някои от дейностите:
-Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
-Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 – 5) и ал. 3 от ЗУТ и на технически паспорт на сградата;
-Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
-Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;
-Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;
-Въвеждане на обекта в експлоатация;
-Публичност и информация на проекта;
-Организация и управление на проекта.

За всеки проект, цялата предвидена Безвъзмездна финансова помощ (БФП) (80% от стойността на всички допустими разходи) се предоставя в етапа на строителство, като част от стойността на строително-монтажните дейности. При наличие на недопустими разходи в проектното предложение, то те са изцяло за сметка на крайния получател.

Допустими за финансиране са различни дейности. Например, по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност. Става въпрос за външните сградни ограждащи елементи или по системите за поддържане на микроклимата. Засяга също и деносттите по поставяне/инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници за енергийните потребности на сградата и батерии за съхранение на енергия, бойлери за гореща вода към общите части на системата (не за индивидуално ползване на СО), ако са предписани в енергийното обследване и други

Задължително изискване е след изпълнението на мерките в многофамилната сграда да се постигне клас на енергопотребление „В“ и минимум 30% спестяване на първична енергия. Продължителността на изпълнението на всеки проект следва да е до 28 месеца а разходите по отделните проекти са допустими за финансиране, ако са извършени не по-късно от 30 юни 2026 година.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е до 17:00 часа на 16 януари 2024 г., като документи от Сдруженията на собствениците ще се приемат от Община Варна до 10 декември тази година, включително.

Общо 47 млн. лв. отиват в Североизточния район по програмата за саниране